FPT Digital Kaizen™ - Phương pháp luận chuyển đổi số

Nắm bắt những cơ hội số
Kiến tạo những giá trị lớn

image
Thách thức
Làm cách nào để theo kịp những thay đổi nhanh chóng, duy trì tính cạnh tranh và phát triển vượt bậc trên thị trường?
Doanh nghiệp bạn sẽ tận dụng công nghệ số để cải tiến, chuyển đổi và vươn tới những mục tiêu dài hạn?
0 %
Các tổ chức đã áp dụng hoặc có kế hoạch áp dụng chiến lược số hóa làm ưu tiên.
(IDG, 2021)
Tuy nhiên, trong thực tế, khi thực hiện chuyển đổi số, các tổ chức thường bỏ sót những bước quan trọng hay gặp khó khăn khi sắp xếp mức độ ưu tiên cho những vấn đề cần xử lý, các cơ hội cần nắm bắt với góc nhìn nội bộ.
FPT Digital Kaizen™ cùng doanh nghiệp định hình tương lai
FPT Digital Kaizen™
Phương pháp tiếp cận chắt lọc từ kinh nghiệm thực tế
Chúng tôi đã tận dụng những kinh nghiệm thực tiễn về chuyển đổi số để tạo ra phương pháp luận về chuyển đổi số FPT Digital Kaizen™. Với cách tiếp cận này, chúng tôi thấu hiểu nhu cầu, tầm nhìn và mục tiêu của doanh nghiệp để giúp doanh nghiệp từng bước chuyển đổi, xây dựng một lộ trình chuyển đổi số tổng thể và phù hợp nguồn lực.
Áp dụng phương pháp này, chúng tôi làm việc với khách hàng để
assets
01.
Đánh giá mức độ trưởng thành số doanh nghiệp.
collaborate
02.
Hợp tác và đề xuất các sáng kiến số phù hợp.
deliver
03.
Cung cấp lộ trình triển khai chuyển đổi số toàn diện.
starting
Thiết kế đi từ nền tảng
Chúng tôi thiết kế lộ trình chuyển đổi số tùy chỉnh cho doanh nghiệp dựa trên những điều kiện nền tảng là hệ thống công nghệ thông tin và đội ngũ nhân lực số.
Phát triển từ kinh nghiệm thực tế
Phương pháp chuyển đổi số được xây dựng và phát triển dựa trên hơn 30 năm kinh nghiệm thực tiễn hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và chuyển đổi số thực tế của những chuyên gia hàng đầu trong mạng lưới kết nối của FPT.
starting
Tổng quan Phương Pháp Luận
FPT Digital Kaizen
Lợi ích cốt lõi
của việc chuyển đổi số với FPT Digital Kaizen™
01.
Tập trung
Chúng tôi tập trung vào các vấn đề cốt lõi của doanh nghiệp để đưa ra giải pháp. Sau khi đánh giá mức độ ưu tiên các vấn đề và cơ hội, các sáng kiến số sẽ được đề xuất và triển khai.
02.
Tổng thể
Chúng tôi đồng hành cùng doanh nghiệp trên hành trình chuyển đổi số toàn diện từ xác định chiến lược, xây dựng lộ trình đến giám sát triển khai, đánh giá và cải thiện
03.
Phù hợp
Các giải pháp số được đề xuất phù hợp với chiến lược kinh doanh, mục đích, tầm nhìn, sứ mệnh và chiến lược chuyển đổi số. Để triển khai, toàn bộ tổ chức sẽ tham gia và cùng gắn kết với mục tiêu chung, được truyền cảm hứng hướng tới sự đổi mới và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số.
04.
Cụ thể
Lộ trình chuyển đổi số bao gồm các giải pháp chi tiết, hướng dẫn cụ thể về các bước thực hiện và nguồn lực, đối tác triển khai phù hợp, phương pháp đánh giá và giám sát KPI.
Đánh giá mức độ trưởng thành số
FPT Digital Kaizen™ đánh giá mức độ trưởng thành số của doanh nghiệp nhằm tìm kiếm cơ hội chuyển đổi số, xác định khoảng cách giữa năng lực hiện tại với bối cảnh chung của ngành, làm cơ sở hoạch định lộ trình chuyển đổi số tổng thể với các sáng kiến số phù hợp.
chart