Tư vấn doanh nghiệp

Xây dựng đội ngũ
nhân lực số

Xây dựng đội ngũ năng lực số là một trong các nền móng chuyển đổi số tại doanh nghiệp. Đội ngũ nhân viên đóng vai trò quan trọng, là những người tham gia trực tiếp vào quá trình chuyển đổi số doanh nghiệp

Yếu tố cốt lõi

01

Các giá trị văn hóa số

02

Đào tạo phát triển nguồn nhân lực số ​

03

Các yếu tố tạo động lực gắn kết nhân viên

Tổng quan

Cốt lõi của xây dựng đội ngũ nhân lực số nằm ở việc doanh nghiệp ươm mầm, lan tỏa và duy trì những giá trị văn hóa số doanh nghiệp, đào tạo phát triển đội ngũ nhân lực, nâng cao năng lực, truyền thông gắn kết nhân viên và đưa ra những chính sách khuyến khích, thúc đẩy sự tham gia tích cực trong công việc, gắn kết liên phòng ban và đổi mới sáng tạo. ​

Đào tạo về năng lực số

Để xây dựng đội ngũ nhân lực số, đào tạo là công việc cần được chú trọng để nâng cao năng lực đội ngũ. Các xu hướng thay đổi từ thị trường yêu cầu ở đội ngũ nhân lực năng lực thích nghi và cập nhật liên tục những kỹ năng mới. Vì vậy, doanh nghiệp cần đưa ra​ những khoá đào tạo năng lực số trên hành trình chuyển đổi số nhằm phục vụ chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.​ ​

Yếu tố động lực gắn kết nhân viên​

Một môi trường làm việc gắn kết, truyền cảm hứng, tạo động lực sẽ khuyến khích đội ngũ nhân lực tham gia tích cực hơn trong công việc, phối hợp hợp tác liên phòng ban, đưa ra các ý tưởng sáng tạo đóng góp cho tổ chức. Cùng với đó, để tăng cơ hội đổi mới cho doanh nghiệp, doanh nghiệp có thể trao quyền để nhân viên chấp nhận rủi ro để học hỏi và phát triển nhanh hơn.​
Tư vấn chuyển đổi số toàn diện doanh nghiệp

Các nội dung tư vấn khác

Trong dịch vụ tư vấn doanh nghiệp chuyển đổi số toàn diện, bên cạnh tư vấn về "Xây dựng đội ngũ nhân lực số", chúng tôi cũng bao gồm các nội dung tư vấn khác:​
Tìm hiểu về chuyển đổi số cho doanh nghiệp