Xây dựng đội ngũ nhân lực số

Hệ thống quản lý
hiệu quả hoạt động

Chuyển đổi số thành công đòi hỏi sự nỗ lực và sức mạnh của sự đóng góp tập thể.
Vì vậy, sức mạnh của một đội ngũ nhân lực số là không thể tách rời. Trong việc xây dựng đội ngũ nhân lực số, một công cụ cốt lõi là hệ thống quản lý hiệu quả hoạt động, giám sát các chỉ tiêu KPI.
Những thách thức trong quản lý KPIs truyền thống
Làm việc với các đối tác, chúng tôi nhận thấy phố biến tại nhiều doanh nghiệp trong việc áp dụng KPIs quản lý nhân viên còn chưa hiệu quả:
01.
Chỉ tiêu chưa thống nhất và gắn liền với chiến lược
02.
Phương pháp đánh giá chưa chính xác vẫn theo cảm tính
03.
Chỉ tiêu chưa gắn với bản chất công việc nhân viên
04.
Nội dung KPI quá phức tạp dẫn đến việc nhân viên không nắm rõ hoặc không hiểu chính sách
05.
Chỉ tiêu được giao theo cách ép buộc hoặc không minh bạch dẫn đến việc nhân viên thiếu động lực
Hệ thống quản lý hiệu quả
FPT Digital đề xuất xây dựng Hệ Thống Quản Lý Hiệu Quả hoạt động giúp doanh nghiệp
unify Thống nhất tất cả các đơn vị và nhân viên hướng đến mục tiêu chung
ensure Đảm bảo nhân viên thực hiện tốt công việc của mình và hợp tác hiệu quả với nhau
motivate Tạo động lực thúc đẩy nhân viên làm việc với những trải nghiệm tốt
policy Nội dung chính sách dễ hiểu, dễ truyền thông, và dễ quản lý
Hợp tác, thấu hiểu khách hàng, chúng tôi thiết lập hệ thống phù hợp từng doanh nghiệp, với
leadership Chiến lược và tư duy lãnh đạo
policies Hệ thống chính sách và các quy trình phê duyệt, ban hành, truyền thông
training Chương trình đào tạo
it-system Hệ thống công nghệ thông tin để theo dõi, báo cáo và dự báo
Một nền tảng số hợp nhất dành cho Doanh nghiệp phù hợp với bản chất doanh nghiệp
image
01 FPT Digital đề xuất xây dựng Hệ Thống Quản Lý Hiệu Quả hoạt động nhằm giúp doanh nghiệp
  • Thống nhất tất cả các đơn vị và nhân viên hướng đến mục tiêu chung
  • Đảm bảo nhân viên thực hiện tốt công việc của mình và hợp tác hiệu quả với nhau
  • Nhân viên có trải nghiệm lao động tốt, có động lực làm tốt công việc
  • Nội dung chính sách dễ hiểu, dễ truyền thông, và dễ quản lý
02 Thiết lập tư duy mô đun
  • Chiến lược và tư duy lãnh đạo
  • Hệ thống chính sách và các quy trình phê duyệt, ban hành, truyền thông
  • Chương trình đào tạo
  • Hệ thống công nghệ thông tin để theo dõi, báo cáo và dự báo
Các giải pháp nổi bật khác
Để xây dựng đội ngũ nhân lực số, bên cạnh việc có một hệ thống quản lý hiệu quả hoạt động, các sáng kiến ​​và lộ trình sẽ được thực hiện riêng cho từng doanh nghiệp để đảm bảo cách tiếp cận triển khai thực tế và khả thi. Một số sáng kiến ​​nổi bật khác nhằm xây dựng đội ngũ nhân lực số:
Tìm hiểu về chuyển đổi số cho doanh nghiệp