Tư vấn doanh nghiệp

Kích hoạt
năng lực công nghệ

Kích hoạt năng lực công nghệ là một trong các nền móng chuyển đổi số tại doanh nghiệp.

Yếu tố cốt lõi

01

Cơ sở hạ tầng hệ thống thông tin linh hoạt

02

An ninh mạng và bảo mật

03

Nền tảng tích hợp và phối hợp

Tổng quan

Cốt lõi của việc kích hoạt năng lực công nghệ nằm ở việc phát triển các năng lực phù hợp nhằm hiện thực hóa kiến trúc doanh nghiệp đang hướng tới, thông qua quá trình định nghĩa và xây dựng các cấu phần của kiến trúc doanh nghiệp. Một trong những cấu phần quan trọng nhất là định nghĩa và xây dựng một nền tảng hạ tầng CNTT linh hoạt, có thể dễ dàng triển khai và nhân rộng, đồng thời, kiểm soát các vấn đề về an ninh và an toàn bảo mật trong doanh nghiệp. Song song với đó là việc quản lý và sử dụng dữ liệu một cách hiệu quả với các nền tảng tích hợp và phối hợp.

Mức độ trưởng thành số doanh nghiệp

Kích hoạt năng lực công nghệ sẽ phụ thuộc vào khả năng và tình hình của từng doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cần đánh giá mức độ trưởng thành số hiện tại của mình bao gồm năng lực về CNTT, từ đó, xây dựng vững chắc hệ thống công nghệ, an ninh và bảo mật, mở rộng thêm những giải pháp phù hợp, sẵn sàng cho doanh nghiệp chuyển đổi số.​

Quản lý và sử dụng dữ liệu hiệu quả

Dữ liệu tích hợp trong hạ tầng hệ thống thông tin và tự động xử lý từ các nền tảng sẽ giúp doanh nghiệp đáp ứng được nhu cầu vận hành và xử lý thông tin. Tăng cường khả năng truy cập dữ liệu thông tin nhanh và thông suốt, xóa bỏ các bước tích hợp trung gian và tối đa hiệu năng của các dịch vụ và vận hành công việc.​
Tư vấn chuyển đổi số toàn diện doanh nghiệp

Các nội dung tư vấn khác

Trong dịch vụ tư vấn doanh nghiệp chuyển đổi số toàn diện, bên cạnh tư vấn về "Kích hoạt năng lực công nghệ", chúng tôi cũng bao gồm các nội dung tư vấn khác::
Đánh giá mức độ trưởng thành số
FPT Digital Kaizen™ đánh giá mức độ trưởng thành số của doanh nghiệp nhằm tìm kiếm cơ hội chuyển đổi số, xác định khoảng cách giữa năng lực hiện tại với bối cảnh chung của ngành, làm cơ sở hoạch định lộ trình chuyển đổi số tổng thể với các sáng kiến số phù hợp.
chart