Tư vấn quy hoạch
phát triển kinh tế xã hội

Hướng đến sự phù hợp, thống nhất và đồng bộ với mục tiêu, định hướng của Chiến lược phát triển đất nước thời kì 2021 – 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, các tỉnh thành thực hiện quy hoạch thời kì 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để đảm bảo tính tổng thể và sự đồng bộ về phát triển giữa các ngành, hài hoà giữa các địa phương và phù hợp với khả năng thế mạnh và nguồn lực.

image

Dịch vụ tư vấn quy hoạch phát triển kinh tế xã hội

Với mạng lưới hợp tác cùng các đối tác tư vấn chiến lược hàng đầu và các đối tác triển khai công nghệ, FPT Digital cung cấp dịch vụ tư vấn quy hoạch kinh tế xã hội cho tỉnh thành đi kèm chuyển đổi số hướng tới sự phát triển nhảy vọt và bền vững.
bg-c-j.jpg
01.

Cung cấp dịch vụ tư vấn quy hoạch tổng thể

Báo cáo phân tích và đánh giá thực trạng và khoanh vùng các vấn đề trọng tâm và nhiệm vụ tạo đột phá
Phát triển các ý tưởng đột phá và các phương án phát triển, tổ chức, phân bổ đất và nguồn lực
Lấy ý kiến phản hồi từ các sở, ban, ngành địa phương về các ý tưởng và phương án để điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện
Hồ sơ báo cáo quy hoạch tỉnh hoàn chỉnh trình và phê duyệt
02.

Hỗ trợ tìm kiếm, thu hút và liên kết tỉnh với các nhà đầu tư phù hợp để triển khai các dự án quy hoạch

03.

Hỗ trợ kết nối tỉnh với đối tác triển khai nhằm hiện thực hóa các ý tưởng đột phá

Tư vấn quy hoạch phát triển kinh tế xã hội

Chúng tôi cùng đối tác tư vấn quy hoạch phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh thành, trong sự gắn liền với những đặc điểm, đặc thù và thế mạnh sẵn có của địa phương, nhằm giúp tỉnh thành quy hoạch đồng bộ một các hiệu quả tối ưu, thu hút đầu tư, dựa trên những nguyên lý về sự phát triển bền vững trong dài hạn.
Đi từ những phân tích hiện trạng và nhận định của các lãnh đạo chính quyền, sở ban ngành, doanh nghiệp của tỉnh, các chuyên gia hàng đầu của FPT Digital và các đối tác trong đa ngành nghề, lĩnh vực phát triển các ý tưởng đột phá phù hợp ưu tiên, xây dựng lộ trình thực hiện, thu hút các nhà đầu tư tiềm năng và các đối tác công nghệ hợp tác để triển khai thực tế.
Tìm hiểu thêm về dịch vụ tư vấn