Tư vấn
chuyển đổi số tỉnh thành

Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Việt Nam tăng tốc chuyển đổi số với những hành động triển khai cụ thể theo từng ngành, từng lĩnh vực, tùng địa phương.

Nhằm hội nhập chung với xu thế phát triển của thế giới và định hướng phát triển chung của quốc gia, các tỉnh, thành phố xây dựng và triển khai các chương trình chuyển đổi số, với những thế mạnh và gắn liền với đặc thù của địa phương, để phát triển một các tối ưu, hiệu quả và bền vững.

 

 

Yếu tố cốt lõi

01

Chính phủ số

02

Kinh tế số

03

Xã hội số

Tư vấn chuyển đổi số tỉnh thành

FPT Digital tư vấn chính phủ nhà nước và các tỉnh thành xây dựng các chương trình và kế hoạch chuyển đổi số toàn diện, dựa trên ba trụ cột chính và các nền tảng, hạ tầng.

Chính phủ số

Phát triển bộ máy chính quyền số với 2 trọng tâm:
  • Nâng cao năng lực dịch vụ công trên các nền tảng số: đồng bộ, liên thông, minh bạch, tối ưu, tiện lợi, nhanh chóng đối với các đối tượng sử dụng
  • Tận dụng dữ liệu giúp định hướng phát triển xã hội kinh tế: thu thập, kết nối và phân tích để đưa ra chính sách phù hợp

Kinh tế số

Phát triển đồng bộ các cấu phần kinh tế số:
  • Tăng tốc chuyển đổi số các ngành nghề cốt lõi và mũi nhọn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động
  • Nâng cao khả năng cạnh tranh kinh tế bằng cách thúc đẩy các nền tảng số hội tụ xung quanh nhu cầu của khách hàng
  • Xây dựng các thế mạnh trong lĩnh vực công nghệ thông tin, viễn thông nhằm tạo cơ sở và động lực chuyển đổi số cho tất cả các ngành

Xã hội số

Xây dựng xã hội có kết cấu thông minh, phục vụ con người và lấy người dân làm trung tâm:
  • Mọi người dân đều là công dân số, tương tác với chính quyền, doanh nghiệp và cộng đồng với các dịch vụ số, trên môi trường số
  • Đời sống số với các hoạt động được thực hiện với các thiết bị thông minh để liên lạc, truy cập nội dung số, sử dụng các dịch vụ số

Nền tảng số & Hạ tầng số

Phát triển các nền tảng và hạ tầng sử dụng công nghệ nhằm phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số:
  • Các nền tảng sử dụng công nghệ nhằm cung cấp dịch vụ, nội dung, hàng hóa như: nền tảng dữ liệu, hạ tầng tính toán và lưu trữ, nền tảng định danh số, thanh toán số, …
  • Các hạ tầng bao gồm các thiết bị phần cứng và hệ thống phần mềm nhằm hỗ trợ kết nối và trao đổi thông tin như hạ tầng kết nối, hạ tầng tính toán và lưu trữ, thiết bị và hạ tầng bưu chính, …

Tư vấn chuyển đổi số tỉnh thành

FPT Digital tư vấn chương trình và kế hoạch chuyển đổi số tổng thể trên toàn bộ các trụ cột, trong sự gắn liền với những đặc điểm, đặc thù của địa phương, nhằm giúp tỉnh thành tạo đà chuyển đổi số dựa trên những thế mạnh sẵn và tăng tốc nhảy vọt.
Đi từ những phân tích hiện trạng và nhận định của các lãnh đạo chính quyền, sở ban ngành, doanh nghiệp, với các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực chiến lược, giải pháp công nghệ thông tin, phát triển bền vững, … chúng tôi đưa ra các sáng kiến ưu tiên và đột phá, xây dựng lộ trình thực hiện, thu hút các nhà đầu tư và triển khai các dự án số.
Tìm hiểu thêm về dịch vụ tư vấn